1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující učiněním závazné objednávky na webových stránkách DP – žvýkačky s vlastním potiskem, potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2) OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ

Kupující bude zboží objednávat elektronicky přes e-mail nebo přes facebookovou stránku. Objednává-li kupující zboží včetně potisku či jiného značení, zavazuje se dodat prodávajícímu společně s objednávkou i grafické podklady a vypsané požadavky pro potisk (z nichž musí vyplývat zejména požadovaná grafická podoba, barevnost a umístění).

 

Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
1. Svojí identifikaci, tj. obchodní název společnosti nebo jméno a příjmení FO, sídlo/provozovna, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailovou adresu).
2. Grafické podklady a vypsané požadavky pro potisk
3. Množství objednávaného zboží
4. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/provozovny kupujícího).
6. Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat a přebírat dodávané zboží

 

Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající vyzve kupujícího k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění anebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících anebo doplňujících objednávku prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou.

Objedná-li kupující potisk, odešle mu prodávající po přijetí objednávky grafické ztvárnění požadovaného potisku zboží. V případě souhlasu kupujícího s návrhem, odešle prodávající potvrzení do výroby.

V případě nesouhlasu návrhem, zašle kupující prodávajícímu neprodleně své připomínky. Kupující má nárok pouze na jednu korekci zdarma. V případě více dalších nápadů na korekci může prodávající kupujícímu další grafické návrhy zpoplatnit.

Objednávky odsouhlasené kupujícím a prodávajícím již nelze měnit. V okamžiku schválení návrhu na sebe kupující přebírá veškerou zodpovědnost za případné chyby v grafickém zpracování na hotovém potisku.

Pokud kupující zruší svoji závaznou objednávku, má prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 20% (dvacet-procent) z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného prodávajícím.

3) DODACÍ PODMÍNKY

Termín dodání zboží je do 14 dnů od potvrzení grafického návrhu kupujícím.

Tento termín může být splněn za podmínek:

  • Zboží se nachází na skladě prodávajícího
  • Má-li prodávající všechny náležitosti úplné objednávky
    • Grafika značení je odsouhlasena kupujícím

Veškeré ceny potisků, produktů a dopravného jsou uvedeny v ceníku zde na webových stránkách nebo, který prodávající zašle na vyžádání kupujícího.

Zboží se odesílá na dobírku (není-li s kupujícím dohodnuto jinak) přepravní společností DPD.

4) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud kupující zruší svoji závaznou objednávku, má prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 20% (dvacet-procent) z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky.

Kupující u reklamního zboží s potiskem nemá nárok na výměnu zboží po odsouhlasení grafické podoby potisku.

Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, nemůže-li řádně splnit svůj závazek dodat zboží či poskytnout služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona. O této skutečnosti dá bez zbytečného odkladu zprávu kupujícímu a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu.

Prodlouží-li prodávající podle předchozího odstavce dodací lhůtu, má kupující právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen produktů.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena dle dohody s prodávajícím a to dobírkou přepravní společnosti nedohodnou-li se obě strany jinak.

 

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. V případě, že prodávajícímu vzniknou pohledávky za kupujícím, má prodávající povinnost uhradit veškeré náklady spojené s jejich vymáháním.

6) LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VAD (REKLAMACE)

Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

  • při osobním odběru nejpozději do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.
  • při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do čtrnácti dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce

Opomine-li Kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách, nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči prodávajícímu.

7) Lhůty pro vyřízení reklamace

Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

8) Závěrečná ustanovení

Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami

 

Webdesign by Lewest.cz